ทัวร์สปป.ลาว

สปป.ลาว  เมืองมรดกโลก 

    บริการคุณภาพ ให้ท่านได้ เที่ยวลาว อาทิ เวียงจันท์ วังเวียง หลวงพระบาง หรือเมืองอื่น ๆ ได้หลากหลายรูปแบบ กำหนดการเดินทางได้ตลอดปี เรายังทำหน้าที่เป็นตัวแทน บริษัทท่องเที่ยวของลาว ให้บริการพิเศษเฉพาะกลุ่มตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป หรือการเดินทางแบบหมู่คณะ กรุ๊ปทัวร์ กรุ๊ปเหมา ท่องเที่ยว ดูงาน สัมมนา ที่ประเทศลาว ในราคาและบริการคุณภาพ

    ชมเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง ตักบาตรข้าวเหนียว ยามเช้าและ ชมตลาดเช้า เมืองหลวงพระบาง ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินและวิวเมืองหลวงพระบางจากยอดเขาที่ พระธาตุพูสี ชม พระราชวังเก่า วัดวิชุนราช  เที่ยวบ้านช่างฆ้อง  ช้อปปิ้ง ตลาดไนท์บาร์ซา สินค้าหัตถกรรม ผ้าทอ , เครื่องเงิน ศิลปะพื้นบ้านชาวลาว ชมความงามน้ำตกหินปูน น้ำตกตาดกวางสี ชม วัดเชียงทอง อัญมณีแห่งสถาปัตยกรรมลาว ชมประตูประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรมฝรั่งเศส ประตูชัย นมัสการ วัดพระธาตุหลวง ล่องเรือแม่น้ำซอง ชมธรรมชาติที่สวยงาม สมญานามกุ้ยหลินแห่งเมืองลาว

 

****Up2You  ทัวร์ที่ลูกค้าเลือกช่วงเวลาเดินทาง และสถานที่ที่อยากไปได้ ตามแบบฉบับของท่านเอง เป็นกรุ๊ปใหญ่หรือเล็ก หรือจะPrivate ตั้งแต่ 2 ท่านเราก็พาท่านไป สนใจติดต่อสอบถาม และปรึกษาค่าเดินทาง ได้ที่เบอร์ 020774631 ครับ

เยือนลาวตอนใต้ สัมผัสไนแองการ่าแห่งเอเชีย 5 วัน 4 คืน  

(เดินทางจากรุงเทพ)                            

ลาวใต้ VIP พักโรงแรม 5 ดาว ราคาพิเศษ 8,900  บาท/ท่าน

 

 

 

 

โปรแกรมเดินทาง

 

วันแรก        กรุงเทพฯ - อุบลราชธานี

18.30 น.      คณะพร้อมกันณ.จุดนัดหมาย พร้อมบริการจัดเก็บสัมภาระท่านขึ้นบนรถ

18.40 น.      พร้อมออกเดินทางสู่ จ.อุบลราชธานี โดยรถตู้ปรับอากาศ VIP

 

วันที่สอง    ช่องเม็ก – ปากเซ -น้ำตกคอนพะเพ็ง  –  หลี่ผี - โรงแรมแกรนด์  พักผ่อนตามอัธยาศัยฯ                   

06.00 น.      คณะเดินทางถึง อุบลราชธานี อาหารเช้า ร้านอาหารสามชัย (1)  พร้อมอิสระกับภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ด่านชายแดนช่องเม็ก-วังเต่า ผ่านพิธีการตรวจเอกสารที่ช่องเม็ก ขณะรอตรวจเอกสารท่านสามารถชมบรรยากาศโดยรอบ จับจ่ายซื้อสินค้าปลอดภาษีได้

8.30 น.        เดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็งซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นไนแองการ่าแห่งเอเชีย ลำน้ำโขงที่บริเวณนี้กว้างกว่า 8 กิโลเมตร มีโขดหินเป็นเกาะแก่งลดหลั่นเป็นชั้นๆทำให้เกิดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีกระแสน้ำตกเชี่ยวแรงเป็นฟองฝอยละอองน้ำฟุ้งกระจายทั่วไปเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะนึกไม่ถึงว่าในลาวเพียงใกล้ๆแค่นี้ ก็มีสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปดูแล้ว ความสูงชันและความแรงกระหน่ำของน้ำตกเป็นเครื่องช่วยให้เรือรบของฝรั่งเศสไม่สามารถล่องตามลำน้ำโขงขึ้นไปตีประเทศจีนได้ในอดีต

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร วิวงวรรณ ท่าเรือเพียงดี (2)

                   จากนั้นนำท่านสู่ เดินทางสู่ท่าเรือเพียงดี นำท่านลงเรือหางยาวล่องมหานทีสี่พันดอนลัดเลาะไปตามเกาะแก่งต่างๆ สู่น้ำตกหลี่ผี เรือจอดเทียบท่าที่เกาะดอนเดช ขึ้นรถ 5 แถว ท่านจะได้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านจากนั้นชมความยิ่งใหญ่ของแก่งหินที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน(น้ำตกหลี่ผีหรือน้ำตกสมพะมิด)

 เย็น          นำคณะท่านรับประทาน ณ.ร้านอาหารที่มณีพร (3)

ต่อด้วย        นำคณะท่านเช็คอินเข้า โรงแรมแกรนด์จำปาสัก  โรงแรมห้าดาว ให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัว  และ พักผ่อน

                                                                                                                                                                       

วันที่สาม     วัดพู - ตาดผาส้วม – ตาดอีตู้ - ตาดเยือง – โรงแรมแกรนด์ พักผ่อนตามอัธยาศัยฯ

 เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม(4)

08.00  น.      เดินทางออกจากโรงแรมเพื่อลงแพขนานยนต์ที่บ้านม่วง ข้ามไปยังเมืองจำปาสัก(นครเก่า) ขึ้นรถยนต์ท้องถิ่น

ต่อไป12 กม. เพื่อที่จะไปชมปราสาทวัดพู นำท่านชมเสาหลักเมืองของนครจำปาสักที่พระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้ประกอบพิธีวางเสาหลักเมือง แวะชมวังเก่าของเจ้าบุญอุ้มและเจ้าบุญอ้อม ผู้ครองนครจำปาสัก ซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนสุดท้าย ชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บหลักศิลาจารึกซึ่งบันทึกด้วยอักษรปันละวะและวัตถุโบราณที่เก่าแก่กว่าสมัยเจนละ  หลักจากนั้นนำท่านชมปราสาทวัดพู โดยเดินผ่านทางเสานางเรียงซึ่งมียอดเขาที่มีชื่อจารึกในสมัยอดีตว่า “มหาลึงคบรรพต” ท่านจะได้ชมศาสนสถานของขอมที่เก่าแก่ที่สุดและงดงามกว่าปราสาทหินใดๆ ในบริเวณที่ราบสูงและนครวัดนครธม รวมทั้งภาพแกะสลักนางอัปสรที่งดงามและสมบรูณ์ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ และสมเด็จพระพี่นางเธอกัลยานิวัฒนาก็ได้เคยเสด็จ ณ สถานที่แห่งนี้ ท่านจะได้ชมแท่นหินขนาดใหญ่ที่ใช้บูชายันต์ด้วยคนเป็นๆ ในอดีตตามหลักไศวนิกาย ซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้อยู่และรองนำมนต์ศักดิ์สิทธ์ที่เชื่อกันว่าไหลซึมลงมาจากยอดลึงคบรรพต ชมปราสาทหินทรายสีขาวที่ข้างในเดิมเก็บศิวลึงค์ไว้ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพระพุทธรูปและเก็บสมบัติโบราณในสมัยก่อนพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 เก็บภาพและความทรงจำที่งดงามแล้วเดินทางต่อไปยังตาดอีตู้

 เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ร้านอาหารตาดอีตู้  (5)  หลังจากนั้นชมความงดงามของตาดอีตู้

 บ่าย             เดินทางสู่ น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดเยือนคำว่าว่าเยืองแปลว่าเลียงผา แม้จะเป็นน้ำตกขนาดกลางไม้สูงใหญ่เท่าตาดฟานก็ตามแต่มีข้อดีกว่าคือคุณสามารถเข้าไปชมได้ใกล้ชิดถึงตัวน้ำตกจุดเด่นที่น่าชมอยู่ที่สายน้ำสีขาวที่ไหลออกมาตามหน้าผากระทบโขดหินแตกเป็นละอองสีขาวตัดกับสีดำเข้มของโขดหิน

                   ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและเป็นส่วนตัว หลังจากนั้นเดินทางสู่ตาดผาส้วม

ต่อด้วย         ชมชีวิตความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน ชาวลาวเผ่าเทิง 4 เผ่า ที่จำลองความเป็นอยู่มาให้ทุกท่านได้ชมประเพณีต่าง ๆ ที่เรานึกไม่ถึง  รวมถึงความงดงามของตาดผาส้วม  ซึ่งคนไทยได้เข้าไปทำสัมปทานที่นั่น

เย็น               บริการอาหารเย็น ร้านอาหารเดลต้า (6) ได้เวลาอันสมควรให้ท่านอิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ                 นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรมแกรนด์จำปาสักให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

                     หรือจะออกไปสนุกกับเธคลาว / บาร์รำวงตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่         โรงแรมที่พัก - ตลาดดาวเรือง - ช่องเม็ก – อุบลราชธานีฯ

 เช้า               รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม(7)

ต่อด้วย          เช็คเอ้าท์จากโรงแรม  เสร็จแล้ว  ชอปปิ้งที่ตลาดดาวเรือง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่องเงิน สินค้าหัตถกรรม เป็นต้น  จากนั้นเดินทางยังด่านวังเต่า-ช่องเม็ก แวะซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ด่านช่องเม็ก (DUTY FREE) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย จากนั้นเดินทางสู่ตัว จังหวัดอุบลราชธานี

เที่ยง              แวะทานอาหารแพอังคนา(8)โขงเจียม

บ่าย              แวะ ซื้อหมูยอชื่อดัง ที่ร้านนวลปราง

เย็น             อาหารเย็น ณ ร้านอาหารในจังหวัดอุบล หรือ นางรอง หลังจากท่านอาหารเสร็จนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

 

วันที่ ห้า       กรุงเทพๆ

 02.00 น.      คณะเดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

*******อัตราค่าบริการ     8 – 9 ท่าน    

        ผู้ใหญ่รวม         8,400      บาท/ท่าน  

 

อัตรานี้รวม

 1.  ค่ารถตู้รวมฝั่งไทยและลาวโดยไม่เปลี่ยนรถ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน / ประเทศลาว
 3. พักห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 9 มื้อ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าทำเอกสารผ่านแดน รถและคน
 7. ค่า Tour reader พร้อม มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยบริการท่านอย่างใกล้ชิด 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และ ค่าเครื่องดื่มในห้องพักๆ
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%  
 3. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (แล้วแต่ความพึงพอใจ)
 4. ค่าทำพาสปอร์ต 
 5. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรมต่างๆ 

หมายเหตุ          โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัยของท่านเป็นอย่างสูงๆ

สิ่งที่ควรนำไป     เช่น ยาประจำตัว/ กล้องถ่ายรูป/ รองเท้าที่สวมสบาย / เสื้อหนาว

 

 


เยือนลาวตอนใต้ สัมผัสไนแองการ่าแห่งเอเชีย 3 วัน 2 คืน                              

ลาวใต้ VIP พักโรงแรม 5 ดาว

(รับอุบลฯ)  ราคาพิเศษ 7,400  บาท/ท่าน

 

โปรแกรม

วันที่แรก    ช่องเม็ก – ปากเซ -น้ำตกคอนพะเพ็ง  –  หลี่ผี - โรงแรมแกรนด์  พักผ่อนตามอัธยาศัยฯ

7.00 น.        รับคณะที่ สนามบินอุบลราชธานี  หรือ สถานีรถไฟ          

7.30 น.        อาหารเช้า ร้านอาหารสามชัย (1)  พร้อมอิสระกับภารกิจส่วนตัวตามอัธยาศัย หลังอาหารเช้า นำท่านเดินทางสู่ด่านชายแดนช่องเม็ก-วังเต่า ผ่านพิธีการตรวจเอกสารที่ช่องเม็ก ขณะรอตรวจเอกสารท่านสามารถชมบรรยากาศโดยรอบ จับจ่ายซื้อสินค้าปลอดภาษีได้

9.00 น.        เดินทางสู่ น้ำตกคอนพะเพ็งซึ่งได้รับสมญานามว่าเป็นไนแองการ่าแห่งเอเชีย ลำน้ำโขงที่บริเวณนี้กว้างกว่า 8 กิโลเมตร มีโขดหินเป็นเกาะแก่งลดหลั่นเป็นชั้นๆทำให้เกิดเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่มีกระแสน้ำตกเชี่ยวแรงเป็นฟองฝอยละอองน้ำฟุ้งกระจายทั่วไปเป็นที่น่าตื่นตาตื่นใจเป็นอย่างยิ่ง เพราะนึกไม่ถึงว่าในลาวเพียงใกล้ๆแค่นี้ ก็มีสิ่งมหัศจรรย์ที่ไม่ต้องนั่งเครื่องบินไปดูแล้ว ความสูงชันและความแรงกระหน่ำของน้ำตกเป็นเครื่องช่วยให้เรือรบของฝรั่งเศสไม่สามารถล่องตามลำน้ำโขงขึ้นไปตีประเทศจีนได้ในอดีต

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ.ร้านอาหาร วิวงวรรณ ท่าเรือเพียงดี (2)

                  จากนั้นนำท่านสู่ เดินทางสู่ท่าเรือเพียงดี นำท่านลงเรือหางยาวล่องมหานทีสี่พันดอนลัดเลาะไปตามเกาะแก่งต่างๆ สู่น้ำตกหลี่ผี เรือจอดเทียบท่าที่เกาะดอนเดช ขึ้นรถ 5 แถว ท่านจะได้ชมชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้านจากนั้นชมความยิ่งใหญ่ของแก่งหินที่แม่น้ำโขงไหลผ่าน(น้ำตกหลี่ผีหรือน้ำตกสมพะมิด)

เย็น              นำคณะท่านรับประทาน ณ.ร้านอาหารที่มณีพร (3)

ต่อด้วย        นำคณะท่านเช็คอินเข้า โรงแรมแกรนด์จำปาสัก  โรงแรมห้าดาว ให้ท่านได้ทำภารกิจส่วนตัว  และ พักผ่อน

 

วันที่สอง     วัดพู - ตาดผาส้วม – ตาดอีตู้ - ตาดเยือง – โรงแรมแกรนด์ พักผ่อนตามอัธยาศัยฯ 

เช้า              รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม(4)

08.00  น.     เดินทางออกจากโรงแรมเพื่อลงแพขนานยนต์ที่บ้านม่วง ข้ามไปยังเมืองจำปาสัก(นครเก่า) ขึ้นรถยนต์ท้องถิ่น

ต่อไป12 กม. เพื่อที่จะไปชมปราสาทวัดพู นำท่านชมเสาหลักเมืองของนครจำปาสักที่พระมหากษัตริย์ไทยเป็นผู้ประกอบพิธีวางเสาหลักเมือง แวะชมวังเก่าของเจ้าบุญอุ้มและเจ้าบุญอ้อม ผู้ครองนครจำปาสัก ซึ่งเป็นเจ้าเมืองคนสุดท้าย ชมพิพิธภัณฑ์ที่เก็บหลักศิลาจารึกซึ่งบันทึกด้วยอักษรปันละวะและวัตถุโบราณที่เก่าแก่กว่าสมัยเจนละ  หลักจากนั้นนำท่านชมปราสาทวัดพู โดยเดินผ่านทางเสานางเรียงซึ่งมียอดเขาที่มีชื่อจารึกในสมัยอดีตว่า “มหาลึงคบรรพต” ท่านจะได้ชมศาสนสถานของขอมที่เก่าแก่ที่สุดและงดงามกว่าปราสาทหินใดๆ ในบริเวณที่ราบสูงและนครวัดนครธม รวมทั้งภาพแกะสลักนางอัปสรที่งดงามและสมบรูณ์ซึ่งสมเด็จพระเทพฯ และสมเด็จพระพี่นางเธอกัลยานิวัฒนาก็ได้เคยเสด็จ ณ สถานที่แห่งนี้ ท่านจะได้ชมแท่นหินขนาดใหญ่ที่ใช้บูชายันต์ด้วยคนเป็นๆ ในอดีตตามหลักไศวนิกาย ซึ่งปัจจุบันก็ยังใช้อยู่และรองนำมนต์ศักดิ์สิทธ์ที่เชื่อกันว่าไหลซึมลงมาจากยอดลึงคบรรพต ชมปราสาทหินทรายสีขาวที่ข้างในเดิมเก็บศิวลึงค์ไว้ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นพระพุทธรูปและเก็บสมบัติโบราณในสมัยก่อนพระเจ้าชัยวรมันที่ 1 เก็บภาพและความทรงจำที่งดงามแล้วเดินทางต่อไปยังตาดอีตู้

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน ณ. ร้านอาหารตาดอีตู้  (5)  หลังจากนั้นชมความงดงามของตาดอีตู้

บ่าย             เดินทางสู่ น้ำตกตาดเยือง - น้ำตกตาดเยือนคำว่าว่าเยืองแปลว่าเลียงผา แม้จะเป็นน้ำตกขนาดกลางไม้สูงใหญ่เท่าตาดฟานก็ตามแต่มีข้อดีกว่าคือคุณสามารถเข้าไปชมได้ใกล้ชิดถึงตัวน้ำตกจุดเด่นที่น่าชมอยู่ที่สายน้ำสีขาวที่ไหลออกมาตามหน้าผากระทบโขดหินแตกเป็นละอองสีขาวตัดกับสีดำเข้มของโขดหิน

                   ท่ามกลางบรรยากาศอันร่มรื่นและเป็นส่วนตัว หลังจากนั้นเดินทางสู่ตาดผาส้วม

ต่อด้วย         ชมชีวิตความเป็นอยู่ของหมู่บ้าน ชาวลาวเผ่าเทิง 4 เผ่า ที่จำลองความเป็นอยู่มาให้ทุกท่านได้ชมประเพณีต่าง ๆ ที่เรานึกไม่ถึง  รวมถึงความงดงามของตาดผาส้วม  ซึ่งคนไทยได้เข้าไปทำสัมปทานที่นั่น

เย็น               บริการอาหารเย็น ร้านอาหารเดลต้า (6) ได้เวลาอันสมควรให้ท่านอิสระท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

ค่ำ                 นำท่านเดินทางสู่ที่พัก โรงแรมแกรนด์จำปาสักให้ทุกท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

                     หรือจะออกไปสนุกกับเธคลาว / บาร์รำวงตามอัธยาศัย

 

วันที่สี่          โรงแรมที่พัก - ตลาดดาวเรือง - ช่องเม็ก – อุบลราชธานีฯ

 เช้า             รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม(7)

ต่อด้วย         เช็คเอ้าท์จากโรงแรม  เสร็จแล้ว  ชอปปิ้งที่ตลาดดาวเรือง เลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิ เครื่องเงิน สินค้า    หัตถกรรม เป็นต้น  จากนั้นเดินทางยังด่านวังเต่า-ช่องเม็ก แวะซื้อสินค้าปลอดภาษีที่ด่านช่องเม็ก (DUTY FREE) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางกลับสู่ประเทศไทย จากนั้นเดินทางสู่ตัว จังหวัดอุบลราชธานี

เที่ยง             แวะทานอาหารแพอังคนา(8)โขงเจียม

บ่าย              แวะ ซื้อหมูยอชื่อดัง ที่ร้านนวลปราง  จากนั้นส่งคณะที่สนามบินอุบลฯ หรือ สถานีรถไฟ

****************************************

 

****อัตราค่าบริการ     8 – 9 ท่าน    

     ผู้ใหญ่รวม         7,400      บาท/ท่าน  

 

อัตรานี้รวม

 1. ค่ารถตู้รวมฝั่งไทยและลาวโดยไม่เปลี่ยนรถ
 2. ค่าโรงแรมที่พัก 2 คืน / ประเทศลาว
 3. พักห้องละ 2-3 ท่าน
 4. ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ 8 มื้อ
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. ค่าทำเอกสารผ่านแดน รถและคน
 7. ค่า Tour reader พร้อม มัคคุเทศก์ท้องถิ่นคอยบริการท่านอย่างใกล้ชิด

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 

 1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และ ค่าเครื่องดื่มในห้องพักๆ
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%    
 3. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ (แล้วแต่ความพึงพอใจ)
 4. ค่าทำพาสปอร์ต 
 5. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋าโรงแรมต่างๆ

 

หมายเหตุ     โปรแกรมนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและความปลอดภัยของท่านเป็นอย่างสูงๆ

สิ่งที่ควรนำไป     เช่น ยาประจำตัว/ กล้องถ่ายรูป/ รองเท้าที่สวมสบาย / เสื้อหนาว

Visitors: 9,760